.:Học Pascal >>>


Mục lục

Lý thuyết cơ bản:

.        I>Cơ bản về ngôn ngữ Pascal
.        II>Các quy định đặt tên trong Pascal
.        III>Quy định về các dấu
.        IV>Phép gán giá trị
.        V> Các kiểu dữ liệu
.        VI>Lời giải thích trong chương trình
.        VII>Cấu trúc của một chương trình

Bài tập & lời giải:

.        Bài tập:
.            Căn bản
.            Nâng cao
.        Lời giải:
.            Căn bản
.            Nâng cao
Advertisements


%d bloggers like this: